X
تبلیغات
رایتل
فقط برای یاد آوری

مصوبه هفتصدوپنجاهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 26/4/86

 

شورای عالی آموزش و پرورش  مقرر می دارد اصلاحات زیر در آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه اعمال شود:

1- تبصره 2 ماده 5 به شرح زیر اصلاح شود:

 تبصره 2- ترک تحصیل قبل از امتحانات نوبت اول و همچنین وقفه تحصیلی، جزو سنوات تحصیلی محاسبه نمی‌شود و ترک تحصیل بعد از امتحانات نوبت اول، جزو سنوات تحصیلی موضوع این ماده محاسبه می‌شود.

2- تبصره 1 ماده 8 به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره 1- چنانچه درسهای باقیمانده از پایه دوم، پیش‌نیاز درسهای پایه سوم باشد، دانش‌آموز پایه سوم باید این درسها را با رعایت ضوابط پیش‌نیاز به همــراه سایـر درسهـای پایه سوم برابر مقررات و حداکثر تا 37 واحد انتخاب کند. 

3- تبصره ای با عنوان تبصره 4 به ماده 75 اضافه شود:

تبصره 4-دانش آموزی که پس از پایان امتحانات شهریور ماه و با وجود برخورداری از مفاد تبصره های 1 و 2، شرایط قبولی را احراز نمی کند، چنانچه با احتساب نمرات خرداد ماه دروس مربوط در شهریور ماه، شرایط قبولی را داشته باشد نمرات خرداد ماه وی جایگزین نمرات دروس مربوط در شهریور ماه شده و اعلام نتیجه خواهد شد.

4 – ماده 1-85 به شرح زیر اصلاح شود:

اصلاحیه ماده 1-85- اگر دانش‌آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه اول یا دوم غیبت موجه داشته باشد نمرات شهریور ماه وی به جای نمرات سالانه آن درس یا دروس منظور می گردد. در مورد دروس انتخابی با پیشنهاد معلم مربوط و تأیید شورای مدرسه تصمیم گیری خواهد شد.

5- ماده ای با عنوان 3-85 ذیل ماده 85 اضافه شود:

ماده 3- 85 – چنانچه دانش آموز در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول ترک تحصیل کند( هر چند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد) برای وی کارنامه با ذکر مراتب ترک تحصیلی صادر می شود و آن سال جزو سنوات تحصیلی وی محاسبه نمی شود و اگر دانش آموزی بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل کند در کلیه دروس نوبت دوم غائب غیرموجه منظور و اعلام نتیجه شده و کارنامه صادر می شود و مراتب ترک تحصیل در سوابق تحصیلی وی قید و آن سال جزو سنوات تحصیل وی منظور می شود.

6- ماده 94 به شرح زیر اصلاح شود:

 ماده 94 - امتحان دانش آموزان دوره متوسطه روزانه خارج از کشور طبق مفاد این آیین نامه انجام می شود وامتحان دانش آموزان دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد خارج از کشور بر اساس آیین نامه های مربوط خواهد بود.

7- تبصره ذیل ماده 94 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره - دانش آموزان موضوع این ماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگی دفاعی معاف هستندولازم است معادل واحداین درس راازسایردروس رشته های دیگرانتخاب نموده و بگذرانند.

8- تعاریف زیر با عنوان بندهای (د) و (هـ ) به تعاریف مربوط به فصل چهارم اضافه شود:

د)ترک تحصیل:  ترک تحصیل به یکی از موارد ذیل اطلاق می شود:

الف )دانش آموز درواحد آموزشی ثبت نام نکرده باشد.

ب ) دانش آموز بنا به درخواست  خود ( در صورت داشتن حداقل 18 سال تمام ) و یا ولی خود  از ادامه تحصیل انصراف دهد.

ج ) دانش آموز، برابر مقررات از تحصیل در واحد آموزشی محروم شده باشد.

ﻫ) وقفه تحصیلی: وقفه تحصیلی به موردی اطلاق می شود که دانش آموز پس از ثبت نام به دلایل موجه نتواند در واحد آموزشی ادامه تحصیل دهد و در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه هیچیک از دروس شرکت نکند.


تاریخ : 1387,02,18 | 13:35 | نویسنده : پیام | نظرات (0)

سوالات آزمون آئین  نامه  آموزشی واجرایی مدارس متوسطه ویژه مدیران هنرستانهای کاردانش

-1 جدول دروس پایه دوم و سوم در شاخه کار دانش توسط چه کسی تهیه می شود ؟

الف ) وزرات آموزش وپرورش( دفتر کار دانش)                           ب) سازمان آموزش وپرورش

ج) اداره آموزش وپرورش شهرستان /منطقه / ناحیه                       د) مدیر هنرستان کاردانش

2-چه دروسی الزاماً در پایه دوم کار دانش ارائه می گردد؟

الف ) دین و زندگی2  - عربی 2  - زبان 2 -  آمادگی دفاعی          ب)دین وزندگی2  - عربی 1/2  - زبان 2 -  آمادگی دفاعی               ج)دین وزندگی2  - عربی 1/ 2  - زبان 2   تاریخ                  د)دین وزندگی2  - عربی 1/ 2  - زبان 2 -  آمادگی دفاعی ادبیات 2           

3حداکثر واحد های قابل ارائه در پا یه دوم و سوم در دوره روزانه شاخه کاردانش چند واحد است؟

الف )در هر پایه 34واحد تعیین شده است                                     ب) در هر پایه 32واحد تعیین شده است      

ج)درپایه دوم32واحدودر پایه سوم 34واحد تعیین شده است             د)درپایه دوم وسوم سقف واحد  تعیین نشده است

4-از مهارت افتاده سال دوم در  .................. باید آزمون مجدد بعمل آید.

الف) دیماه همان سال        ب)    خرداد سال بعد        ج)    شهریور ودی ماه سال بعد        د )    همه موارد 

5-تعداد واحد های دروس قابل ارائه در دوره تابستان  در واحد آموزشی روزانه چند واحد است؟

الف )32واحد اعم ازدروس حضوری وغیر حضوری                    ب)32واحد که باید کلاً غیر حضوری ارائه شود    

   ج) 32واحد که می تواند حد اکثر 8واحد آن حضوری باشد          د) 32واحد که می تواند حد اکثر 10واحد آن حضوری باشد

6-چه دروسی دردوره تا بستان جزءسقف واحد محاسبه نمی شود؟

الف )دروس مهارتی که مجدداًدر واحد آموزشی روزانه انتخاب نمی شود      ب) دروس مهارتی که مجدداًدر واحد آموزشی روزانه انتخاب می شود        ج) درس کار ورزی که مجدداًدر واحد آموزشی روزانه انتخاب می شود       د) درس کار ورزی که  برای اولین بار انتخاب می شود

7-چه دروسی شامل مزا یای تبصره (نمره بین 7تا10)در زمان فارغ التحصیلی در شاخه کاردانش نمی شود؟

الف )دروس مهارتی(استاندارد مهارت)          ب)درس کار ورزی             ج)درس کا رآفرینی             د)هیچ کدام

8- نمره دانش آموزی در درس زبان خارجه در خرداد ماه سال دوم 8 می باشد وی........................

الف ) می تواند نمره  را جهت استفاده  از تبصره ذخیره نماید             ب) موظف به شرکت در امتحان شهریور همان سال است

ج) در صورت غیبت در امتحان شهریور سال دوم می  تواندنمره را ذخیره نماید  د) الف وج صحیح است

9حد اکثر واحدقابل ارائه به صو.رت حضوری در دوره تابستانی روزانه چند واحد است؟

الف )حد اکثر 8واحدبه انضمام کارورزی      ب) حد اکثر 10واحدبه انضمام کارورزی   

 ج) حد اکثر8واحد بدون کارورزی               د) حد اکثر 10واحد

10-در  دیماه بعد از پایه سوم حداکثر  چند واحد می توان ارائه کرد؟

الف )30واحد             ب) 32واحدبه انضمام کارورزی          ج) 30واحدبه انضمام کارورزی              د)32واحد بدون کارورزی      

11-تغیر رشته در چه پا یه ای قابل اجرا است؟

الف )در حین تحصیل در پایه دوم                                                   ب) در حین تحصیل در پایه سوم      

 ج) بعد از تحصیل در پایه سوم                                                           د) درخرداد ماه یا شهریور ماه پایه دوم

12- دروس انتخابی توسط چه کسی انتخاب  می شود؟

الف )توسط دانش آموز       ب)توسط مدیر        ج)توسط شورای مدرسه          د)توسط مدیروهمفکری دانش آموزان

 

 

13-آیا می توان در دوره دی ماه بعدازسال سوم درس کارورزی را بصورت حضوری ارائه داد؟

الف)بااخذ مجوز از کمسیون خاص اداره آموزش وپرورش می توان کارورزی را حضوری ارائه داد  

ب) بااخذ مجوز از اداره آموزش وپرورش می توان کارورزی را حضوری ارائه داد    

ج) بااخذ مجوز از سازمان  آموزش وپرورش استان می توان کارورزی را حضوری ارائه داد        

د) بااخذ مجوز از شورای مدرسه می توان کارورزی را حضوری ارائه داد

14-نمره مأخوذه دانش آموزی در درس عربی 1/2در پایان سال دوم کمتر از حد نصاب تعیین شده، می باشد.نحوه ارائه درس عربی 2/2 در پایه سوم به چه صورت خواهد بود؟

الف )درس عربی1/2ودرس عربی2/2به صورت همزمان در پایه سوم ارائه می شود    

ب)درس عربی 1/2 در دوره تابستانی، با توجه به اینکه درس عربی2/2 در پایه سوم ارائه می شود

ج) درس عربی 1/2 در پایه سوم ودرس عربی2/2 در دوره تا بستانی ارائه می شود 

د) درس عربی1/2ودرس عربی2/2به صورت همزمان در دوره تابستانی ارا ئه می شود

15-درس مازاد دانش آموزی که با تغییر رشته وی موافقت می شود،چگونه پذیرفته می شود؟

الف )سوابق عیناً در کارنامه تحصیلی وی ثبت می شود و درس مازاد به عنوان درس اختیاری شاخه کاردانش پذیرفته می شود          ب) سوابق عیناً در کارنامه تحصیلی وی ثبت می شود و درس مازاد به عنوان درس اختیاری شاخه کاردانش پذیرفته نمی شود 

ج) سوابق عیناً در کارنامه تحصیلی وی ثبت میشود ودروسی که در جدول دروس  اختیاری تعریف شده  به عنوان درس اختیاری شاخه کاردانش پذیرفته می شود        

د) سوابق عیناً در کارنامه تحصیلی وی ثبت میشود،لیکن به میزان واحد های اختیاری تعیین شده در رشته مجدداً باید درس اختیاری بگذراند

16-نمره ارزشیابی استاندارد های مهارت درواحدهای آموزشی روزانه با چه ضرایبی ثبت کارنامه تحصیلی می شود؟

الف )1-2-1-6                                 ب) 1-1                         ج)1                            د)1-4

17-درخصوص اعتراض وتجدید نظر نمرات دروس مهارتی کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟

الف )نمره بخش نظری قابل اعتراض وتجدید نظر می باشد، لیکن نمره بخش عملی قطعی وغیر قابل اعتراض وتجدید نظر می باشد          ب) نمره بخش نظری غیر قابل اعتراض وتجدید نظر می باشد، لیکن نمره بخش عملی  قابل اعتراض وتجدید نظر می باشد 

ج) نمره بخش نظری وعملی غیر قابل اعتراض وتجدید نظر می باشد      

د) نمره بخش نظری وعملی قابل اعتراض وتجدید نظر می باشد

18-اگر دانش آموزی در امتحانات پایانی نوبت دوم غیبت موجه داشته باشد ،وضعیت امتحان وی چگونه خواهد بود؟

الف )با موافقت شورای مدرسه می توان شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه خرداد ماه فراهم کرد        

ب) باموافقت کمسیون خاص اداره آموزش وپرورش می توان شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه در خرداد ماه فراهم کرد        

 ج)با موا فقت مدیر واحد آموزشی می توان شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه فراهم کرد                        

د) با موا فقت دانش آموز، مدیر واحد آموزشی باید شرایط شرکت وی را در امتحان غایبین موجه در خرداد ماه  فراهم کند

19-دروس اختیاری از چه جداولی قابل استفاده است؟

الف )  ازجدول اختیاری مصوب تمامی رشته های مهارتی            ب) ازجدول اختیاری مصوب همان رشته  مهارتی    

ج)   ازجدول سایر رشته ها                                                    د) ازجدول دروس عمومی و تخصصی سایر رشته ها

20-نحوه انتخاب واحد مهارتهای شاخه کاردانش در سیستم مکا نیزه(مهارتهای ادامه دار در دو سال)........................

الف )تعداد واحد نظری در یک سال  وتعداد واحد عملی در سال بعدی           ب)تعداد واحد نظری وعملی مهارت در سال شروع آموزش        ج) تعداد واحد نظری وعملی مهارت درسال دوم آموزش مهارت                      د) تفاوتی ندارد

21-در مهارتهای شاخه کاردانش آزمون پایانی اول........................

الف )وجود ندارد     ب)الزامی است       ج)بسته به نوع رشته متفاوت است     د)50% نمره آزمون نهایی را به خود اختصاص می دهد

 

 

22- برنامه امتحانی نوبت دوم و شهریور ماه توسط چه واحدی تهیه شود؟

الف )برای تمامی دروس بر نا مه امتحانات توسط  واحد آموزشی 

ب) برای تمامی دروس بر نا مه امتحانات توسط اداره آموز ش و پرورش 

ج)برای دروس غیر مها رتی در شاخه کاردانش توسط واحد آموزشی و برای دروس مهارتی توسط سازمان آموزش وپرورش  استان با هما هنگی دستگاه مجری باید

د) برای دروس غیر مها رتی در شاخه کاردانش توسط اداره آموزش وپرورش  و برای دروس مهارتی توسط سازمان آموزش وپرورش  استان

23-منبع و ماخذ آموزش وآزمون در شاخه کار دانش .............................است

الف ) استاندارد های آموزشی سازمان فنی وحرفه ای             ب) استاندارد های آموزشی جهاد سازندگی                 

 ج) استاندارد های آموزشی دستگاه های متولی                   د) کتب مرتبط شاخه فنی وحرفه ای

24- نمره آزمون کدام دسته از مهار تها در معدل سال دوم تاثیر ندارد؟

الف ) مهارتهای پایان پذیر در یک سال                                   ب) مهارتهای  ارائه شده خارج از آموزشگاه              

 ج) مهارتهای ادامه دار در بیش از یک سال                            د)هیچ کدام از مهارتها         

25- نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان شاخه کار دانش چگونه است؟

الف ) شرکت در آزمون کاردانی پیوسته شاخه فنی وحرفه ای          ب) شرکت در آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی        ج)تحصیل در دوره پیش دانشگاهی                                              د)همه موارد

26-هر 60 ساعت کار ورزی معادل.................  است

الف ) 2 واحد درسی         ب)  5/1 واحد درسی              ج) 1  واحد درسی              د)  5/2 واحد درسی        

27- عنوان دروس تکمیلی در شاخه کار دانش به چه دروسی اطلاق می گردد؟

الف ) قانون کار، ایمنی و بهداشت کار آفرینی                                           ب) کارورزی و کار آفرینی  

ج)  کارورزی ، قانون کار، ایمنی و بهداشت وکار آفرینی                              د) هیچ کدام

28-انتخاب دروس قانون کار، ایمنی و بهداشت و کار آفرینی ......................        

الف ) الزامی است            ب) اختیاری است          ج) بستگی به رشته مهارتی دارد              د)موارد الف وج

29-برای ورود به رشته امور اداری شاخه کار دانش کدامیک از نمرات زیر حداقل باید 12 باشد

الف ) زبان خارجه (1)            ب) ادبیات فارسی (1)          ج) ریاضی (1)                   د)موارد الف و ب

30-ثبت نام دانش آموزان پایه دوم شاخه کار دانش از سال تحصیلی 85- 84 براساس ...............فهرست                    رشته های مهارتی انجام می شود

الف ) مجموعه پنجم           ب) مجموعه ششم                  ج)  مجموعه هفتم                د) مجموعه چهارم

31- بررسی ، ریشه یابی و انجام اقدامات به هنگام  در مورد غیبت ها ی خاص دانش آموزان به عهده کدامیک از افراد زیر است؟

الف ) مدیر                            ب)معاون                               ج) مشاور                           د) دبیران

32- هفته بهداشت روانی چه تاریخی است؟

الف )هفته آخرمهرماه          ب) هفته اول آبان ماه                 ج) هفته آخر آبان ماه           د) هفته اول آذرماه

33- فارغ التحصیلان کاردانش متقاضی ثبت نام در دوره پیش دانشگاهی :

الف ) ازشرکت درامتحان تغییر رشته معافند           ب) به شیوه داوطلب آزاد ازشرکت درامتحان تغییر رشته معافند                    ج) بایستی درامتحان تغییر رشته شرکت نمایند                   د) به شیوه داوطلب آزاد بایستی درامتحان تغییر رشته شرکت نمایند

 

 

 

34- دانش آموزی که فقط شرایط ورود به شاخه کار دانش را کسب نموده، ولی در منطقه آموزشی محل سکونت وی این شاخه دایر نمی باشد باید ..........

الف ) با نظر مشاور و تایید شورای مدرسه به یکی از رشته های دیگر هدایت شود

ب) با نظر مشاورمی تواند سال اول راتکرار پایه نماید تا شرایط رشته های دیگر راکسب نماید

ج) ) با نظر مشاور و تایید شورای مدرسه و اداره آموزش وپرورش منطقه می تواند به شاخه یا رشته ای که بیشترین امتیاز را کسب نموده هدایت شود

د) با نظر مشاور می تواند در امتحانات تعیین رشته که از اول مهرماه لغایت 15 مهرماه برگزار می شود شرکت نماید

35- برنامه ریزی و تشکیل گروه های کاری و انجام هماهنگی لازم برای برگزاری هفته معرفی مشاغل ( تشکیل نمایشگاه،گروههای نشریه نویسی ،تئاترو.....)در کدام ماه صورت می گیرد.

الف )  اسفند ماه                         ب)  فروردین ماه                       ج)  اردیبهشت ماه                د)  خرداد ماه

36-درتدوین برنامه درسی شاخه کاردانش ، رعایت سقف  ساعات آموزشی به صورت حداقل وحداکثرتا چند ساعت در هفته الزامی است.

الف )حداقل 32ساعت وحداکثر44ساعت                                      ب) حداقل 36ساعت وحداکثر48ساعت       

ج) حداقل 36ساعت وحداکثر50ساعت                                         د) حداقل 34ساعت وحداکثر48ساعت

37-در صورتی که در پایان تابستان سال سوم هنرجو موفق به گذراندن واحد کارورزی نشود شرایط اخذ آن چه زمانی وچگونه باید می باشد ؟

الف )باید به مدارس بزرگسالان منتقل ودر آنجا این درس را اخذ نماید        

ب)با مجوزکمیسیون خاص می تواند در دیماه این درس را اخذ نماید      

ج) با مجوزکمیسیون خاص می تواندتا پایان سال بعد این درس را اخذ نماید                

د) آموزشگاه می تواند وی را فارغ التحصیل اعلام کند

38 اگر دانش آموزی در شهریور ماه در امتحانات تعیین رشته شرکت نکرد و شرایط نیاورد و سال بعد  ترک تحصیل نمود چنانچه بعد از ترک تحصیلی جهت ادامه تحصیل مراجعه نماید، وضعیت امتحان تعیین رشته وی چگونه است ؟

الف ) بایستی در مدرسه مبداء از وی امتحان تعیین رشته به عمل آید  و هدایت تحصیلی مجدد صادر گردد         

ب) شرایط شرکت در امتحان تعیین رشته را از دست داده است        

ج)بایستی در مدرسه مقصد در امتحان تعیین رشته شرکت نماید وهدایت تحصیلی مجدد صادر گردد                   

د) بایستی درشاخه کاردانش ثبت نام و در پایه دوم تغییر رشته دهد.

39- آمار دانش آموزان دی ماه چگونه نگهداری می شود

الف) دفتر آماری خاص این دانش آموزان تهیه وپلمپ می گردد

ب) در دفتر آمار همانسال تحصیلی پلمپ ونگهداری می شود

ج) ) در دفتر آمار سال تحصیلی قبل پلمپ ونگهداری می شود

د)مدیر مخیر به انتخاب یکی از موارد فوق است

 40 -امتحانات تغییر رشته پیش دانشگاهی در چه زمانی برگزار میگردد؟

الف ) دی ماه ومردادماه           ب)دیماه              ج) مرداد ماه             د)درهرزمانی که دانش آموز آمادگی لازم را داشته باشد

41- انتخاب درس/ دروس تخصصی قبل از احراز شرایط ورود به رشته ................. (در دوره متوسطه  )

الف )  بلا مانع است                 ب) مجاز نمی باشد            ج) در بزرگسالان بلا مانع است                    د)در روزانه بلا مانع است        

 

 

42- کدام فرمول نحوه محاسبه  نمرات دروس مهارتی در فرم 248 را نشان می دهد ؟

الف ) (نمره عملی × 75) +( نمره نظری ×25) تقسیم بر 100                   ب) 25% نمره  نظری + 75%  نمره عملی  

ج)  سه برابر نمره عملی + یک  برابر نمره نظری                                       د) الف و ب صحیح است

43- اگر امتحان دروس تغییر رشته دانش  آموزی در شهریور ماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشته باشد وضعیت اوچگونه خواهد شد ؟ 

الف ) دانش آموز باید در امتحان تغییررشته یا در امتحان درس خود شرکت کند        

ب) ) دانش آموز فرصت امتحان تغییررشته را از دست می دهد

ج)باید دروس تغییررشته را همراه با امتحانات غائبین موجه امتحان دهد

د) باید دروس اصلی را همراه با امتحانات غائبین موجه امتحان دهد

44 در سال تحصیلی 85 84 درصدهای هدایت تحصیلی پایه  اول به پایه دوم به شرح ذیل بوده است :

الف ) 69 % فنی 14% کار دانش 17%نظری                    ب) 69 % نظری 14% فنی 17% کار دانش                

ج) 69 % کار دانش 14% فنی17% نظری                         د) 20% فنی 51% کار دانش 29% نظری         

45- به آن دسته از دانش آموزان شاخه فنی حرفه ای  و کار دانش که بدلیل نقص عضوقادر به انجام فعالیت های عملی درس های تخصصی رشته مربوط  نیستند ، اجازه داده میشود :

الف ) با تصویب کمیسیون خاص بدون شرکت درامتحان تعیین رشته در رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند          

ب) بدون شرکت درامتحان تعیین رشته در رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند      

ج)  با تصویب کمیسیون خاص بدون شرکت درامتحان تعیین رشته در رشته ای که کمیسیون خاص تعیین می کند  ادامه تحصیل دهند                  

 د) با تصویب کمیسیون خاص بدون شرکت درامتحان تغییر رشته در رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند          

46 کدامیک از موارد زیر در خصوص دانش آموزقبول پایه اول متوسطه که بدلیل نیاوردن رشته مناسب در هدایت تحصیلی می خواهد به بزرگسالان  برود وسن  وی به هنگام ورود 15 سال می باشد ،صحیح است.

الف )  ورود این دانش آموز به بزرگسالان بلاماتع است               

ب) ورود این دانش آموز  با هر سنی بلاماتع است                

ج) )  ورود این دانش آموز به بزرگسالان مجاز نمی باشد 

د) فقط بارای کمیسیمون خاص  ورود اینگونه دانش آموز ان امکان دارد         

47- اگر به دانش آموزی برخورد کردید که بدون داشتن ضوابط لازم برای ورود به یک رشته / شاخه ثبت نام نموده      وادامه تحصیل داده، تکلیف چیست ؟

الف ) ارجاءپرونده ( جهت صدور رای) به کمیسیون خاص اداره        

 ب) دانش آموز می تواند به تحصیل خود ادامه دهد    

ج) دانش آموز موظف است در اولین نوبت امتحانی پس از صدور رای در امتحان تعیین رشته شرکت کند

د) الف وج

48 تغییر رشته در کدامیک از موارد زیر صحیح  نمی باشد؟

الف ) ازپایه دوم شاخه نظری به پایه دوم شاخه فنی وحرفه ای         

ب) ) ازپایه دوم شاخه نظری و وفنی و حرفه ای به پایه دوم شاخه کار دانش      

ج)  ازپایه دوم شاخه نظری و فنی و حرفه ای به پایه سوم شاخه کار دانش       

د) ازپایه دوم شاخه نظری وفنی و حرفه ای به پایه سوم شاخه نظری و فنی و حرفه ای

49 طول سال تحصیلی برای دانش آموزان سال سوم تا پایان .................... افزایش خواهد یافت.

الف )  دی ماه سال بعد                  ب) ) مهر ماه سال بعد                          ج)  شهریور ماه                            د) هیچکدام

50 حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول ،دوم و سوم به ترتیب .............و........... و................ سال تمام است

الف )  17- 18 - 19                   ب)  19 20 - 21                     ج)18 - 19 - 20                        د) هیچکدام

51- مسئولیت حسن اجرای هدایت تحصیلی دانش آموزان و تایید نهایی نمون برگ شماره 1 هدایت تحصیلی به عهده ..........می باشد.

الف )  مشاور                                ب) معاون                             ج)  مدیر واحد آموزشی                 د)  متصدی امور دفتری

52 دارنده کارنامه قبولی پایه اول متوسطه :

الف ) می تواند در یکی از رشته های شاخه نظری به دلخواه ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد        

 ب) می تواند در یکی از رشته های شاخه نظری پس از کسب شرایط لازم  ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد                 

ج)  می تواند در شاخه کار دانش به دلخواه ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد    

 د) ب وج

53- نمون برگ هدایت تحصیلی برای دانش آموزان پایه اول روزانه باید: 

الف )  پس از امتحانات خردادماه  همزمان با صدور کارنامه سالانه برای کلیه دانش آموزان قبولی صادر گردد       

ب) پس از امتحانات خردادماه  همزمان با صدور کارنامه سالانه برای کلیه دانش آموزان تجدیدی صادر گردد      

ج) پس از امتحانات خرداد وشهریورماه همزمان با صدور کارنامه سالانه برای کلیه دانش آموزان پایه اول( قبولی یا تجدیدی ) صادر گردد          د)پس از امتحانات شهریور ماه همزمان با صدور کارنامه سالانه صادر گردد         

54- دانش آموزان دیپلم در شاخه کار دانش که متقاضی ادامه تحصیل در رشته علوم ریاضی پیش دانشگاهی  می باشد می بایستی در امتحانات تغییر رشته دروس ذیل شرکت کند:

الف ) جبر واحتمال حسابان                             ب) جبر واحتمال حسابان - فیزیک      

ج) عربی 3 ویژه انسانی ادبیات تخصصی           د) نیازی به شرکت در آزمون تغییر رشته نیست

55- دریافت گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی با کدامیک از شیوه های ذیل امکان پذیر است ؟

الف ) تحصیل در مراکزپیش دانشگاهی روزانه                               ب)  تحصیل در مراکزپیش دانشگاهی بزرگسالان    

ج) تحصیل به صورت داوطلب آزاد                                             د)  هرسه مورد

56- دوره آموزش از اول مهرماه هر سال آغاز وحداقل تا پایان ........  سال بعد ادامه و امتحانات پایانی در ........... برگزار می شود

الف )خرداد ماه  - تیر ماه                                   ب)  اردیبهشت ماه -  خرداد ماه      

ج) خرداد ماه  -  خرداد ماه                                   د)  اردیبهشت ماه -  اردیبهشت ماه

57- فارغ التحصیلان دی ماه دوره متوسطه وقبل از آن می توانند :

الف )  از نیم سال دوم سال تحصیلی در مراکزپیش دانشگاهی ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهند      

ب)  در مراکزپیش دانشگاهی نوبت  دوم (بزرگسالان)یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند   

ج) با توجه به سایر ضوابط وشرایط وعدم وجود منع قانونی  با توقف از نیم سال اول سال تحصیلی بعد در مراکزپیش دانشگاهی ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهند        

د)الف وج

58- تغییر رشته دانش آموز پایه دوم رشته های نظری که در پایه اول با استفاده از تبصره ریاضی 1  قبول شده است ، به یکی از رشته های مهارتی کار دانش که پیش نیاز آن ریاضی 1 با نمره 10 است :

الف ) چنانچه نمره درس همنام آن درس در پایه دوم به حد نصاب مقرر برسدبلامانع است        

ب) نیازی به امتحان تعیین رشته نمیباشد    

ج) بایستی در امتحان تعیین رشته همزمان با  دانش آموزان پایه اول درس پیش نیاز را امتحان دهد وحد نصاب  را کسب کند            د) الف وج

59- مهارتهای کاردانش رویکرد................ دارد

الف ) استانی                         ب) کشوری                    ج)  منطقه ای                د)آموزشگاهی

60- نمره نهایی هر درس عبارت است از مستمر اول با ضریب ..........پایانی اول با ضریب.......مستمر دوم با ضریب .......پایانی دوم با ضریب................ تقسیم بر...............

الف ) 2- 13- 6 - 12                ب) 1 2-  2 6 - 11              ج) 1- 3-  2 6 -12               د) 1- 2 1 6 - 10

61-چنانچه در امتحانات شهریور ماه  معدل درس های پایه اول دانش آموزی حداقل .......... باشد با داشتن نمره بین ........تا.......... در حداکثر دو ماده درسی و نمره ................در یک ماده درسی به شرط احراز شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک شاخه یا رشته قبول شناخته می شود.

الف ) 12 7 تا 10 کمتر از 10                  ب) 13 7 تا 10   صفر              ج) 12 -7 تا 10 صفر             د) هیچکدام

62- کدامیک از دوپاسخ زیر درمورد دانش آموزی که به واحد های آموزشی بزرگسالان  منتقل می شوند  صحیح است ؟ 

الف )  دانش آموزی که به واحد های آموزشی بزرگسالان  منتقل می شوند  در صورت تمایل  و احراز شرایط لازم ، برابر آئین نامه آموزشی متوسطه بزرگسالان می تواند مجدداً به مدارس روزانه انتقال یابد       

ب)  چنین دانش آموزی نمی تواند  به مدارس روزانه انتقال یابد              

63- نحوه ادامه تحصیل دانش آموزی که در حین سال تحصیلی سن او به حداکثر سن مجازآن سال برسد چگونه است ؟

الف ) در هر زمان از سال که سن وی به حد اکثر برسد از مدرسه اخراج می گردد         

ب) نام  اوسریعاً به آموزش و پرورش منطقه و حوزه نظام وظیفه اعلام می گردد        

ج) به واحد آموزشی بزرگسالان منتقل می گردد          

د) در واحد آموزشی روزانه ادامه تحصیل میدهد

64- کدام یک از طبقه بندی ها براساس ( زیر گروه گروه رشته ) می باشد ؟

الف ) ساختمان- عمران   صنعت                                       ب) کفش وسراجی  - صنایع دستی پوشاک

ج) نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر خدمات                             د) آشپزی خدمات اجتماعی - خدمات

65 در شماره ردیف رشته ( 303- 101- 12- 1) کدام عدد نشان  دهنده زمینه صنعت است ؟

الف ) 303                       ب) 101                           ج) 12                             د)  1

66- کد استاندارد مهارتی در شاخه کار دانش که در سیستم Schl Sal و بکفا قابل شناسایی می باشد ، چند رقمی است ؟

 الف ) دو رقمی                 ب)  سه رقمی                    ج) چهار رقمی                 د)  نه رقمی

67 دروس پایه  ، کلاس اول برای دانش آموزان دوره متوسطه در همه شاخه ها و رشته ها چند واحد است؟

الف ) 33                        ب) 32                            ج)  31                           د) 34

68- دروس عمومی و الزامی برای پایه دوم وسوم برای کلیه رشته های مهارتی .................واحد می باشد.

الف )  20                       ب)  22                         ج) 31                            د)  32

69- دروس مهارتی ،تکمیل مهارت ، پایه واختصاصی در شاخه کار دانش ودر مجموعه هفتم چند واحد است ؟

الف ) 43                     ب) 47                          ج) از  43 واحد  تا 47 واحد متغییر است            د) هیچکدام

70- در آموزش مهارت هر .......... ساعت آموزش نظری ، هر .......... ساعت آموزش عملی ، هر .......... ساعت کارورزی معادل یک واحد می باشد

الف ) 60 45 30                 ب) 30 -  45  - 60                 ج) 45 30 - 60           د) 30 -45 - 120

71- حد اقل نصاب قبولی در استاندارد مهارت به تفکیک بخش های نظری و عملی توسط ................ مشخص می شود . الف )  وزرات آموزش وپرورش         ب) سازمان آموزش وپرورش         ج)سازمان فنی و حرفه ای            د) دستگاه متولی

72 ساعت آموزش  برای استاندارد های مهارتی که مدت آموزش آنها دو ساله است برای هر هفته بر چه عددی تقسیم می شود؟

الف )  30                                    ب)   50                         ج)  60                       د) 70

73- حداکثر واحد کارورزی در مجموعه هفتم چند واحد می باشد؟

الف ) 5/3                                   ب) 4                          ج) 5/4                      د)  7

74 کدامیک از موارد زیر نشان دهنده کد استاندارد متولی در مهارتهای  وابسته به سازمان فنی و حرفه ای است ؟

الف ) 9784                      ب)  2/1/11/52 8                     ج)  305 102 101 - 1                    د)هیچ کدام

75 نمره نظری وعملی هنرجویی در درس حسابداری در سال تحصیلی 86 - 85 به ترتیب 10 و 14 می باشد ، وضعیت وی در این درس چگونه است ؟  

الف )   قبول است                           ب)  در بخش نظری قبول ولی بخش عملی را باید مجدداً امتحان دهد      

ج)    افتاده است                             د) در بخش عملی قبول ولی بخش  نظری را باید مجدداً امتحان دهد          

76- نمره نظری وعملی هنرجویی در مهارت نقاشی براساس مجموعه هفتم  به ترتیب 10 و 14 می باشد ، وضعیت وی در مهارت مذکور  چگونه است ؟  

الف )  قبول است                           ب)  در بخش نظری قبول ولی بخش عملی را باید مجدداً امتحان دهد      

ج)   افتاده است                             د) در بخش عملی قبول ولی بخش  نظری را باید مجدداً امتحان دهد          

77- نمره قابل ثبت در کارنامه در بخش نظری وعملی مهارت حقوق و دستمزد هنرجویی که از بخش نظری نمره 12و عملی نمره 16 را کسب نموده است ، چه نمره ای است؟

الف )  نظری 12 و عملی 16                ب) هردو بخش 14              ج) هردو بخش 15              د)هردو بخش 75

78 در مهارت های خرید آموزش، قرار دادلازم فی مابین آموزشگاه آزاد و.................. منعقد می گردد ؟

الف )  وزرات آموزش وپرورش  (دفتر کار دانش)    ب) سازمان آموزش وپرورش      ج)اداره منطقه / ناحیه            د)مدیر هنرستان

79    دانش آموزی در پایان شهریور ماه سال دوم موفق به کسب نصاب قبولی در دروس عمومی نشده است ، زمان  امتحان مجدد    این دروس ....................می باشد

الف)دی ماه همان سال                                                               ب)  فقط امتحانات شبانه

ج) شهریور و دی ماه بعد از سال سوم  بدون انتخاب واحد                     د) شهریور و دی ماه بعد از سال سوم  با انتخاب واحد 

80 کدام دسته از دروس زیر را با توجه به شرایط می توان در پایه دوم و یاسوم ارائه نمود ؟

الف ) دین و زندگی3 جغرافیای عمومی  - زبان فارسی          ب)ادبیات فارسی - دین و زندگی2  - تاریخ معاصر ایران        

ج)  زبان 2 ادبیات فارسی 2  -  زبان فارسی2          د) ادبیات فارسی 2  -  زبان فارسی2- جغرافیای عمومی  - تاریخ معاصر ایران   

پاسخنامه آزمون آئین نامه آموزشی و اجرایی مدارس متوسطه ویژه مدیران

1

د

41

ج

2

ب

42

د

3

د

43

د

4

ج

44

ب

5

ج

45

ج

6

الف

46

د

7

حذف

47

د

8

ب

48

ب

9

الف

49

الف

10

ب

50

ج

11

د

51

ج

12

ب

52

ب

13

الف

53

ج

14

الف

54

ب

15

ب

55

د

16

ج

56

ب

17

ج

57

ج

18

الف

58

د

19

ب

59

ج

20

ب

60

د

21

الف

61

الف

22

ج

62

ب

23

ج

63

د

24

ج

64

ب

25

د

65

د

26

ج

66

ج

27

ج

67

ج

28

ج

68

ب

29

د

69

ج

30

ج

70

ب

31

ج

71

د

32

ب

72

ج

33

ج

73

ج

34

ج

74

ب

35

الف

75

ب

36

ب

76

الف

37

ب

77

ج

38

د

78

ب

39

ب

79

د

40

ج

80

د

              

 منبع :http://modiran-k.blogfa.com/تاریخ : 1386,11,27 | 13:12 | نویسنده : پیام | نظرات (1)
در هفتصد چهل و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش که با حضور وزیر وسایر اعضای آن تشکیل شد،بندهایی از آیین نامه آموزشی دوره متوسطه(روزانه) اصلاح شد و به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموش وپرورش – دکتر محمدیان دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش درباره این جلسه اظهار داشت: اعضای این شورا سالروز شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا(س) وارتحال مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله فاضل لنکرانی را به ملت شریف ایران تسلیت گفتند.

محمدیان با اشاره به مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش افزود:دراین جلسه بند هایی از آیین نامه آموزشی دوره متوسطه(روزانه) به شرح زیر اصلاح شدوبه تصویب رسید:

 1- ترک تحصیل قبل از امتحانات نوبت اول و همچنین وقفه تحصیلی جزو سنوات تحصیلی محاسبه نمی شودو ترک تحصیل بعد ازامتحانات نوبت اول،جزو سنوات موضوع این ماده نمی باشد(اصلاحیه تبصره 2-ماده 5)

 

2- چنانچه درس های باقیمانده از پایه دوم،پیش نیاز درس های پایه سوم باشد؛دانش آموزباید این درس ها را با رعایت ضوابط پیش نیاز به همراه سایر درس های پایه سوم برابر مقررات و حداکثر تا 37 واحد انتخاب کند(اصلاحیه تبصره 1 – ماده 8)

 

3- دانش آموزی که پس از پایان امتحانات شهریورماه،شرایط قبولی را احراز نمی کند،چنانچه با احتساب نمرات خردادماه شرایط قبولی را داشته باشد نمرات خردادماه وی جایگزین نمرات دروس مربوط در شهریور ماه شده واعلام نتیجه خواهدشد(اضافه شدن یک تبصره به عنوان تبصره ۵  – ماده 75)

 

4- اگر دانش آموزی در طول یک نوبت یا هردونوبت از سال تحصیلی به دلایل موجه نتواند در کلاس های دروس انتخابی شرکت کند، با توجه به نوع درس و شرایط و امکانات مدرسه به پیشنهاد معلم مربوط و تایید شورای مدرسه در خصوص چگونگی ارزشیابی این گونه دانش آموزان تصمیم گیری و اقدام خواهدشد(اصلاحیه ماده 1- 85)

 

5- چنانچه دانش آموز در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول  ترک تحصیل نماید(هر چند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد)برای وی کارنامه با ذکر مراتب ترک تحصیل صادر می گردد وآن سال جزو سنوات تحصیلی وی محاسبه نمی شود و اگر دانش آموزی بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل نماید در کلیه دروس نوبت دوم غائب غیرموجه منظور واعلام نتیجه شده و کارنامه صادر می شود ومراتب ترک تحصیل در سوابق تحصیلی وی قید و آن سال جزو سنوات تحصیل وی منظور می شود(اضافه شدن ماده 3-85)

 

دبیرکل شورا عالی آموزش وپرورش در پایان افزود: ادامه بررسی بندهای دیگر آیین نامه آموزشی دوره متوسطه(روزانه) به جلسه بعد موکول شد وهمچنین در این جلسه از زحمات سه عضو سابق این شورا که ماموریت آنها به پایان رسیده بود تقدیر وتشکربه عمل آمدتاریخ : 1386,11,27 | 12:58 | نویسنده : پیام | نظرات (0)
 http://www.sce.ir/M_Category.asp  کلیک کنید.....

تاریخ : 1385,04,09 | 10:55 | نویسنده : پیام | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.